Електронна винетка с банков превод

Person Data
Company Data
Адрес
Eлектронни винетки
Съвпада със съществуваща електронна винетка
Номер на записа Описание на грешката
VignetteType CountryCode Националност на превозното средство Регистрационен номер NormalizedLicensePlateNumber VignetteVehicleTypeID Клас на превозното средство VignetteEmissionClassID Клас на емисиите VignetteValidityTypeID Период на валидност Начална дата на валидност RequestDate Крайна дата и час на валидност ValidityEndDate Сума Amount IsOverlapping IsOverlappingWithLoaded Действия
Общо:
Условия за ползване
Задължително поле