Електронна винетка с банков превод

Потребителски данни
Адрес
Eлектронни винетки
Съвпада със съществуваща електронна винетка
Номер на записа Описание на грешката
VignetteType asdasdasCountryCode Националност на превозното средство Регистрационен номер NormalizedLicensePlateNumber VignetteVehicleTypeID Клас на превозното средство VignetteEmissionClassID Клас на емисиите VignetteValidityTypeID Период на валидност Начална дата на валидност RequestDate Крайна дата и час на валидност ValidityEndDate Сума Amount IsOverlapping IsOverlappingWithLoaded Действия
Общо:
Условия за ползване