Електронна винетка с банков превод

Лични данни
Фирмени данни
Адрес
Eлектронни винетки
Съвпада със съществуваща електронна винетка
Номер на записа Описание на грешката
VignetteType CountryCode Държава на регистрация на превозните средства Регистрационен номер NormalizedLicensePlateNumber VignetteVehicleTypeID Клас на превозното средство VignetteEmissionClassID Клас на емисиите VignetteValidityTypeID Период на валидност Начална дата на валидност RequestDate Крайна дата и час на валидност ValidityEndDate Сума Amount IsOverlapping IsOverlappingWithLoaded Действия
Общо:
Условия за ползване
Задължително поле